Wat is groen gas?

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Aardgas bestaat uit methaan. Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is echter niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt daarom uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Covergister

Groen Gas Goor is een zogenaamde covergister. Bij covergisting wordt dierlijke mest samen met andere organische producten vergist. Deze andere producten (coproducten) komen vaak uit de land- en tuinbouw of de (vee)voedingsindustrie. Bij een covergister bestaat het product na de vergisting (digestaat) voor minimaal 50% uit dierlijke mest. Het digestaat wordt dan volledig gezien als dierlijke mest. Omdat Groen Gas Goor het digestaat hygiëniseert (thermische behandeling) is het naast een producten van duurzame energie ook een mestverwerker.

Mestverwerkingsplicht

De overheid wil ervoor zorgen dat het mestoverschot afneemt zodat er een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzetmogelijkheden ontstaat. Daarom moeten bedrijven die meer mest produceren dan ze op hun eigen land kwijt kunnen, een deel van hun bedrijfsoverschot verwerken bij bijvoorbeeld Groen Gas Goor. Door het digestaat te hygieniseren mag het geëxporteerd worden vanuit Nederland, waar een overschot aan meststoffen is, naar het buitenland, waar een tekort aan meststoffen is. Om de hoeveelheid meststoffen per geëxporteerde ton zo hoog mogelijk te krijgen wordt het digestaat gescheiden in een dikke en dunnen fractie. De dikke fractie is een product wat er uitziet als compost/potgrond en bevat de meeste meststoffen. Dit product wordt geëxporteerd en zorgt daarmee voor een afname van het meststoffen overschot in Nederland. De dunnen fractie is een vloeibaar product met weinig meststoffen en blijft in Nederland om landbouwgrond mee te bemesten.

Vergisting

In een vergistingsinstallatie wordt organisch materiaal door verschillende micro-organismen afgebroken met als eindproduct biogas, een gasvormig mengsel van hoofdzakelijk methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). Bij Groen Gas Goor gebeurt dit in 5 grote ronde silo’s, drie hoofd-vergisters en twee na-vergisters. De hoofd-vergisters worden gevoed met organisch materiaal (mest en co-producten). De vergisters worden geroerd en verwarmd zodat er een homogeen en vloeibaar mengsel ontstaat dat goed vergist.

WKK

Groen Gas Goor B.V. produceert naast groen gas ook groene stroom en warmte. De stroom en warmte worden opgewekt met een gasmotor, ook wel warmtekrachtkoppeling (WKK) genoemd. De stroom wordt voor een deel door Groen Gas Goor zelf gebruikt, het overige deel wordt aan het net geleverd. De warmte wordt gebruikt voor verwarming van o.a. de vergisters.

Fakkel

Een vergister produceert non-stop biogas, het is een proces dat niet zomaar even uitgezet kan worden. Het kan echter voorkomen dat de opwerkingsinstallatie en/of de WKK die het biogas moeten verwerken een storing hebben. Op die momenten wordt er meer biogas geproduceerd dan dat afgenomen. In eerste instantie wordt het geproduceerde biogas dan gebufferd in membraan daken boven de vergisters, hier kan een grote hoeveelheid biogas in opgeslagen worden. Als de storing lang duurt zullen de buffers op een bepaald moment vol raken en zal er biogas afgevoerd moeten worden. Dit doen we door het gecontroleerd te verbranden in een fakkel.

Vragen ?

Heeft u vragen mail gerust naar : info@groengasnl.com

Mededelingen

Indien u omwonende bent en last heeft kunt u een mail sturen naar :  meldingen@groengasnl.com.

Veiligheid

Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig.

Groen gasinstallaties vormen hetzelfde risico als aardgasinstallaties, en die risico’s zijn – zoals bekend – heel beperkt.